Vyhľadajte si špecialistu na liečbu zriedkavých chorôb

RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD.

primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA
zástupca prednostu Ústavu genetiky a molekulovej medicíny LF SZU Bratislava

-
Špecializácia
Genetika
Onkológia
-
Pracovisko

Onkologický ústav sv. Alžbety
Oddelenie lekárskej genetiky
Heydukova 10
812 50 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Darina Behúlová, PhD., MHA

primárka Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP v Bratislave
vedúca Centra dedičných metabolických porúch
členka komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Biochémia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Oddelenie laboratórnej medicíny
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

behulova@dfnsp.sk
02 59371 229

MUDr. Eva Bérešová

lekárka pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR Banská Bystrica
OPaF Centrum CF
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

-
Kontakt

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

primár Oddelenia klinickej onkológie

-
Špecializácia
Onkológia
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Liečebný ústav

-
Kontakt

berzinec@snzobor.sk
037 / 6941 246

Dr. H. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

vedúci Urologickej kliniky LF UK
SZU a UNB

-
Špecializácia
Urológia
-
Pracovisko

Urologická klinika LF UK, SZU a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

breza@unb.sk
02/59542334

MUDr. František Cisarik, CSc.

predseda Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby
hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku
národný zástupca v EUCERD

-
Kontakt

cisgen@fnspza.sk
041 / 5110 698

Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

lekárka Ambulancie detskej endokrinológie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
primárka Detského oddelenia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave

-
Špecializácia
Diabetológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Ambulancia detskej endokrinológie, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

-
Kontakt

ciljakova@nedu.sk
044 / 4306 220

MUDr. Eva Danková

lekárka ambulancie pediatrickej endokrinológie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 2
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

primár na I. Internej klinike SZU a UNB

-
Špecializácia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
I. Interná klinika SZU a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

martin.demes@kr.unb.sk
02 / 59 54 25 68

MUDr. Ľudmila Demitrovičová

lekárka oddelenia hematológie a transfuziológie NOÚ
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

medicínsky garant SCN SR - člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Novorodenecký skríning
Pediatria
-
Pracovisko

Skríningové centrum novorodencov
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Fakulta zdravotníctva
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

-
Kontakt

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa

prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ
člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Katarína Dulková , PhD.

kardiologička

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Kardiologická ambulancia
Ďumbierska 32
831 01 Bratislava

-
Kontakt

RNDr. Roman Dušinský, CSc.

viceprezident Asociácie Marfanovho syndrómu

-
Špecializácia
Genetika
Molekulárna biológia
-
Pracovisko

Prírodovedecká fakulta
Katedra genetiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

-
Kontakt

rdusinsky@gmail.com
02/602 96 724

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater na I. detskej klinike DFNsP

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Pediatria
-
Pracovisko

I. detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Metabolická ambulancia
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

fabriciova@dfnsp.sk
02/5937 1855

MUDr. Anna Feketeová

lekárka pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

feketeova@dfnkosice.sk
055 / 2354 151

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

lekárka ambulancie pediatrickej endokrinológie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
Pediatria
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 3
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

MUDr. Emília Flochová, PhD.

lekárka hematologickej a transfúziologickej ambulancie UNM
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Martin
Klinika hematológie a transfúziológie
Kollárova 2
026 59 Martin

-
Kontakt

flochova@mfn.sk
043/4203 891

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

goncalvesova@nusch.sk
02/59 320 111

MUDr. Katarína Hálová

lekárka metabolickej ambulancie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

DFNsP Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

-
Kontakt

MUDr. Marta Hájková, CSc.

primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZÚ a UNB

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Klinika pneumológie a ftizeológie I.SZU a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

-
Kontakt

hajkova@unb.sk
02/39638861

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

zástupkyňa prednostu II. detskej kliniky DFNsP

-
Špecializácia
Diabetológia
-
Pracovisko

II. detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Oddelenie dojčiat a detí predškolského veku, oddelenie školského veku a adolescentov/Metabolická ambulancia
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

hlavata@dfnsp.sk
02/59371 562

MUDr. Bohuslav Hlôška

lekár očnej ambulancie
vitreoretinálny chirurg Očného oddelenia UNLP Košice

-
Špecializácia
Chirurgia
Oftalmológia
-
Pracovisko

Očné diagnostické a terapeutické centrum RETINA
Kováčska 53
040 01 Košice

-
Kontakt

retina@retina.sk
055/622 0373

MUDr. Katarína Hrubišková

lekárka Alergiologickej a imunologickej ambulancie

-
Špecializácia
Imunológia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

-
Kontakt

hrubiskova@ru.unb.sk
02/48 234 108

Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

zástupca prednostu pre Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
Ústav lekárskej biológie genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

UNB, Nemocnica Staré mesto
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

-
Kontakt

jan.chandoga@sm.unb.sk
02 / 57290 225

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

lekár Ambulancie klinickej alergológie a imunológie

-
Špecializácia
Alergológia
Imunológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
03601 Martin

-
Kontakt

jesenak@unm.sk
043/4 203 684

MUDr. Adriana Kafková, PhD.

lekárka hematologickej a transfúziologickej ambulancie
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Hematologická a transfúziologická ambulancia
Rastislavova 45
04001 Košice

-
Kontakt

kafkova1@post.sk
055/622 1562 115

Doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.

lekárka kardiologickej ambulancie NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

kanalikova@nusch.sk
02/59 320 260

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Neurológia
-
Pracovisko

Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Národnú ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

kolnikova@dfnsp.sk
02/5937 1100

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

vedúci lekár I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Gynekológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

korbel@pe.unb.sk
02 / 68 67 2549

MUDr. Eva Králiková

lekárka hematologického oddelenia FNsP F.D. Roosevelta
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

-
Kontakt

ekralikova@nspbb.sk
048/441 2738

MUDr. Ján Kubala

lekár hematologickej ambulancie
člen predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Biochémia
Hematológia
Transfuziológia
-
Pracovisko

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Oddelenie klinickej biochémie
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

-
Kontakt

kubalaj@uvn.sk
044 438 2563

MUDr. Miriam Ladická

lekárka Kliniky onkohematológie NOÚ
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Milan Luknár

kardiológ z oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

luknar@nusch.sk
02/59 320 359

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc, FESC, FSCAI

primár oddelenia funkčného vyšetrenia DKC

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Detské kardiocentrum
Oddelenie funkčného vyšetrovania - primár
Limbová 1
833 51 Bratislava

-
Kontakt

masura@dkc-sr.sk
02/593 716 24

MUDr. Bohumil Matula

primár Oddelenia funkčnej diagnostiky dýchania a obehu ŠN Zobor

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Liečebný ústav

-
Kontakt

matula@snzobor.sk
037 / 6941 267

MUDr. Katarína Melišová

lekárka oddelenia klinickej genetiky ŽNaP

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

Železničná nemocnica a poliklinika
Oddelenie klinickej genetiky
Šancová 110
831 04 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Ingrid Mikulášová

lekárka detskej pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská pľúcna ambulancia
Krajinská 91
825 56 Bratislava – Podunajské Biskupice

-
Kontakt

Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

primár oddelenia klinickej genetiky ŽNaP

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

Železničná nemocnica a poliklinika
Oddelenie klinickej genetiky
Šancová 110
831 04 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Jaroslava Orosová

primárka Kliniky detskej pneumológie SZU UNB
lekárka detskej pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská pľúcna ambulancia
Krajinská 91
825 56 Bratislava – Podunajské Biskupice

-
Kontakt

orosova@ru.unb.sk
02/452 434 38

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
Hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu
Dekan LF UK

-
Špecializácia
Endokrinológia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

-
Kontakt

payer@ru.unb.sk
02/48 234 108

MUDr. Ľudmila Potočňáková

lekárka pediatrickej metabolickej ambulancie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

DFNsP Košice
Ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov a preventívnej kardiológie
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK

-
Špecializácia
Otorinolaryngológia
-
Pracovisko

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

profant@fnorl.sk
02 / 68 67 2556

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

lekár dialyzačného centra

-
Špecializácia
Nefrológia
Transplantácia
-
Pracovisko

FMC dialyzačné služby
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

prednosta Kliniky reumatológie LF UK

-
Špecializácia
Reumatológia
-
Pracovisko

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie Ivana Krasku 4782/4
921 12 Piešťany

-
Kontakt