Vyhľadajte si špecialistu na liečbu zriedkavých chorôb

MUDr. Katarína Hrubišková

lekárka Alergiologickej a imunologickej ambulancie

-
Špecializácia
Imunológia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

-
Kontakt

hrubiskova@ru.unb.sk
02/48 234 108

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
Hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu
Dekan LF UK

-
Špecializácia
Endokrinológia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

-
Kontakt

payer@ru.unb.sk
02/48 234 108

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

lekár Ambulancie klinickej alergológie a imunológie

-
Špecializácia
Alergológia
Imunológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
03601 Martin

-
Kontakt

jesenak@unm.sk
043/4 203 684

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Neurológia
-
Pracovisko

Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Národnú ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

kolnikova@dfnsp.sk
02/5937 1100

MUDr. Eva Danková

lekárka ambulancie pediatrickej endokrinológie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 2
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

dankova@dfnkosice.sk
055/2354 120

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

lekárka ambulancie pediatrickej endokrinológie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
Pediatria
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 3
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc.

lekárka ambulancie pediatrickej reumatológie

-
Špecializácia
Pediatria
Reumatológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Reumatologická ambulancia
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

vargova@dfnkosice.sk
055/2352 393

MUDr. Alexander Wild

primár Hematologického oddelenia FNsP Banská Bystrica

-
Špecializácia
Hematológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR Banská Bystrica
Regionálne hemofilické centrum
Hematologické oddelenie
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

-
Kontakt

awild@nspbb.sk
048/441 2180

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prednosta II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
II. Neurologická klinika LF UK a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

peter.valkovic@kr.unb.sk
02 / 59 54 42 39

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK

-
Špecializácia
Otorinolaryngológia
-
Pracovisko

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

profant@fnorl.sk
02 / 68 67 2556

MUDr. Bohumil Matula

primár Oddelenia funkčnej diagnostiky dýchania a obehu ŠN Zobor

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Liečebný ústav

-
Kontakt

matula@snzobor.sk
037 / 6941 267

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

vedúci lekár I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Gynekológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

korbel@pe.unb.sk
02 / 68 67 2549

Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

zástupca prednostu pre Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
Ústav lekárskej biológie genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

UNB, Nemocnica Staré mesto
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

-
Kontakt

jan.chandoga@sm.unb.sk
02 / 57290 225

Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

primár na I. Internej klinike SZU a UNB

-
Špecializácia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
I. Interná klinika SZU a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

martin.demes@kr.unb.sk
02 / 59 54 25 68

Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

lekárka Ambulancie detskej endokrinológie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
primárka Detského oddelenia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave

-
Špecializácia
Diabetológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Ambulancia detskej endokrinológie, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

-
Kontakt

ciljakova@nedu.sk
044 / 4306 220

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

primár Oddelenia klinickej onkológie

-
Špecializácia
Onkológia
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Liečebný ústav

-
Kontakt

berzinec@snzobor.sk
037 / 6941 246

RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD.

primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA
zástupca prednostu Ústavu genetiky a molekulovej medicíny LF SZU Bratislava

-
Špecializácia
Genetika
Onkológia
-
Pracovisko

Onkologický ústav sv. Alžbety
Oddelenie lekárskej genetiky
Heydukova 10
812 50 Bratislava

-
Kontakt

regina.behulova@ousa.sk
02 / 3224 8575

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

lekár dialyzačného centra

-
Špecializácia
Nefrológia
Transplantácia
-
Pracovisko

FMC dialyzačné služby
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

MUDr. Ľudmila Potočňáková

lekárka pediatrickej metabolickej ambulancie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

DFNsP Košice
Ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov a preventívnej kardiológie
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

lpotocnakova@gmail.com
055/235 2581

MUDr. Jana Šaligová

lekárka pediatrickej metabolickej ambulancie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

DFNsP Košice
Ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov a preventívnej kardiológie
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

MUDr. Katarína Hálová

lekárka metabolickej ambulancie

-
Špecializácia
Diabetológia
Endokrinológia
-
Pracovisko

DFNsP Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

-
Kontakt

katarina.halova@dfnbb.sk
048 / 4726 505

MUDr. Andrej Šomoš

primár Kliniky pneumológie a ftiziológie UN L.Pasteura

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika pneumológie a ftizeológie
Rastislavova 43
041 90 Košice

-
Kontakt

andrej.somos@unlp.sk
0907 039 838

MUDr. Anna Feketeová

lekárka pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

feketeova@dfnkosice.sk
055 / 2354 151

MUDr. Eva Bérešová

lekárka pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR Banská Bystrica
OPaF Centrum CF
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

-
Kontakt

eva.beresova@gmail.com
048/441 3661

MUDr. Branko Takáč

lekár pneumologickej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
II. Detská klinika SZU
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

-
Kontakt

btakac@dfnbb.sk
048/ 4726 570

MUDr. Marta Hájková, CSc.

primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZÚ a UNB

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Klinika pneumológie a ftizeológie I.SZU a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

-
Kontakt

hajkova@unb.sk
02/39638861

MUDr. Beáta Slezáková

pediatrička

-
Špecializácia
Pediatria
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Limbová 1
833 40 Bratislava 3 - Kramáre

-
Kontakt

slezakova@dfnsp.sk
02/59371 768

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

prednosta Kliniky reumatológie LF UK

-
Špecializácia
Reumatológia
-
Pracovisko

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie Ivana Krasku 4782/4
921 12 Piešťany

-
Kontakt

MUDr. Ingrid Mikulášová

lekárka detskej pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská pľúcna ambulancia
Krajinská 91
825 56 Bratislava – Podunajské Biskupice

-
Kontakt

mikulasova@ru.unb.sk
0905 699 025

MUDr. Ján Kubala

lekár hematologickej ambulancie
člen predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Biochémia
Hematológia
Transfuziológia
-
Pracovisko

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Oddelenie klinickej biochémie
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

-
Kontakt

kubalaj@uvn.sk
044 438 2563

MUDr. Jaroslava Orosová

primárka Kliniky detskej pneumológie SZU UNB
lekárka detskej pľúcnej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská pľúcna ambulancia
Krajinská 91
825 56 Bratislava – Podunajské Biskupice

-
Kontakt

orosova@ru.unb.sk
02/452 434 38

MUDr. Eva Králiková

lekárka hematologického oddelenia FNsP F.D. Roosevelta
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

-
Kontakt

ekralikova@nspbb.sk
048/441 2738

MUDr. Alexander Varga

prednosta Ústavu hematológie FNsP NZ
lekár hematologickej ambulancie
člen predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Ústav hematológie
Slovenská ulica 11 A
940 34 Nové Zámky

-
Kontakt

alexander.varga@nspnz.sk
035 / 691 2346

MUDr. Natália Štecová

primárka Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Luisa Pesteura
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP
Tr.SNP l
041 90 Košice

-
Kontakt

natalia.stecova@unlp.sk
055/ 640 4426

MUDr. Adriana Kafková, PhD.

lekárka hematologickej a transfúziologickej ambulancie
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Hematologická a transfúziologická ambulancia
Rastislavova 45
04001 Košice

-
Kontakt

kafkova1@post.sk
055/622 1562 115

MUDr. Emília Flochová, PhD.

lekárka hematologickej a transfúziologickej ambulancie UNM
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Martin
Klinika hematológie a transfúziológie
Kollárova 2
026 59 Martin

-
Kontakt

flochova@mfn.sk
043/4203 891

MUDr. Miriam Ladická

lekárka Kliniky onkohematológie NOÚ
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

miriam.ladicka@nou.sk
02/59378 272

MUDr. Zdenka Štefániková

lekárka onkohematologickej ambulancie UNB
predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

stefanikova@pe.unb.sk
02/ 68672959

MUDr. Katarína Melišová

lekárka oddelenia klinickej genetiky ŽNaP

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

Železničná nemocnica a poliklinika
Oddelenie klinickej genetiky
Šancová 110
831 04 Bratislava

-
Kontakt

Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

primár oddelenia klinickej genetiky ŽNaP

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

Železničná nemocnica a poliklinika
Oddelenie klinickej genetiky
Šancová 110
831 04 Bratislava

-
Kontakt

Doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.

lekárka kardiologickej ambulancie NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

kanalikova@nusch.sk
02/59 320 260

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc, FESC, FSCAI

primár oddelenia funkčného vyšetrenia DKC

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Detské kardiocentrum
Oddelenie funkčného vyšetrovania - primár
Limbová 1
833 51 Bratislava

-
Kontakt

masura@dkc-sr.sk
02/593 716 24

MUDr. Ľudmila Demitrovičová

lekárka oddelenia hematológie a transfuziológie NOÚ
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Katarína Dulková , PhD.

kardiologička

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Kardiologická ambulancia
Ďumbierska 32
831 01 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Bohuslav Hlôška

lekár očnej ambulancie
vitreoretinálny chirurg Očného oddelenia UNLP Košice

-
Špecializácia
Chirurgia
Oftalmológia
-
Pracovisko

Očné diagnostické a terapeutické centrum RETINA
Kováčska 53
040 01 Košice

-
Kontakt

retina@retina.sk
055/622 0373