Vyhľadajte si špecialistu na liečbu zriedkavých chorôb

RNDr. Roman Dušinský, CSc.

viceprezident Asociácie Marfanovho syndrómu

-
Špecializácia
Genetika
Molekulárna biológia
-
Pracovisko

Prírodovedecká fakulta
Katedra genetiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

-
Kontakt

rdusinsky@gmail.com
02/602 96 724

Dr. H. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

vedúci Urologickej kliniky LF UK
SZU a UNB

-
Špecializácia
Urológia
-
Pracovisko

Urologická klinika LF UK, SZU a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

breza@unb.sk
02/59542334

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

vedúci lekár Neurologická klinika SZU a UNB
člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

Neurologická klinika SZU a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

-
Kontakt

peter.spalek@seznam.cz
02/48 234 754

MUDr. Darina Behúlová, PhD., MHA

primárka Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP v Bratislave
vedúca Centra dedičných metabolických porúch
členka komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Biochémia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Oddelenie laboratórnej medicíny
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

behulova@dfnsp.sk
02 59371 229

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

medicínsky garant SCN SR - člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Novorodenecký skríning
Pediatria
-
Pracovisko

Skríningové centrum novorodencov
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Fakulta zdravotníctva
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

-
Kontakt

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

goncalvesova@nusch.sk
02/59 320 111

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater na I. detskej klinike DFNsP

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Pediatria
-
Pracovisko

I. detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Metabolická ambulancia
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

fabriciova@dfnsp.sk
02/5937 1855

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa

prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ
člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava

-
Kontakt

lubos.drgona@nou.sk
02/59378512

MUDr. Milan Luknár

kardiológ z oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH

-
Špecializácia
Kardiológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

-
Kontakt

luknar@nusch.sk
02/59 320 359

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

zástupkyňa prednostu II. detskej kliniky DFNsP

-
Špecializácia
Diabetológia
-
Pracovisko

II. detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Oddelenie dojčiat a detí predškolského veku, oddelenie školského veku a adolescentov/Metabolická ambulancia
Limbová 1
833 40 Bratislava

-
Kontakt

hlavata@dfnsp.sk
02/59371 562

MUDr. František Cisarik, CSc.

predseda Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby
hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku
národný zástupca v EUCERD

-
Kontakt

cisgen@fnspza.sk
041 / 5110 698