Vyhľadajte si špecialistu na liečbu zriedkavých chorôb

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

vedúci lekár Neurologická klinika SZU a UNB
člen komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

Neurologická klinika SZU a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Natália Štecová

primárka Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP
členka predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Univerzitná nemocnica Luisa Pesteura
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP
Tr.SNP l
041 90 Košice

-
Kontakt

MUDr. Zdenka Štefániková

lekárka onkohematologickej ambulancie UNB
predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

MUDr. Branko Takáč

lekár pneumologickej ambulancie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
II. Detská klinika SZU
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

-
Kontakt

btakac@dfnbb.sk
048/ 4726 570

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prednosta II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
II. Neurologická klinika LF UK a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

-
Kontakt

peter.valkovic@kr.unb.sk
02 / 59 54 42 39

MUDr. Alexander Varga

prednosta Ústavu hematológie FNsP NZ
lekár hematologickej ambulancie
člen predsedníctva Slovenskej myelómovej spoločnosti

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Ústav hematológie
Slovenská ulica 11 A
940 34 Nové Zámky

-
Kontakt

Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc.

lekárka ambulancie pediatrickej reumatológie

-
Špecializácia
Pediatria
Reumatológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Reumatologická ambulancia
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

-
Kontakt

MUDr. Alexander Wild

primár Hematologického oddelenia FNsP Banská Bystrica

-
Špecializácia
Hematológia
-
Pracovisko

Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR Banská Bystrica
Regionálne hemofilické centrum
Hematologické oddelenie
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

-
Kontakt

awild@nspbb.sk
048/441 2180