Pri závažnom ochorení vie byť nápomocné aj poistenie

10
dec
2022
+
A
-

Hoci sa zriedkavé choroby považujú za ojedinelé, na svete žije viac ako 300 miliónov ľudí, ktorí denne bojujú s jednou zo 6 až 8-tisíc zriedkavých chorôb. Na Slovensku je takýchto „zriedkavých“ pacientov približne 300-tisíc. Ide o veľký počet rodín a jednotlivcov, ktorí museli výrazne obmedziť bežné aktivity alebo odísť z práce kvôli zriedkavej chorobe. Často sú odkázaní na starostlivosť blízkych, ktorí sú ich najväčšou oporu. A hoci financie nepatria v takýchto momentoch k prioritám, sú nevyhnutné pre liečbu a plynulý chod rodiny či domácnosti.

Podľa prieskumu medzinárodnej mimovládnej aliancie EURORDIS (Rare diseases Europe) sa zriedkavé ochorenie týka až 7 z 10 pacientov a ich blízkych, ktorí sa o nich starajú. Na Slovensku evidujeme približne 300 000 pacientov so zriedkavou chorobou, ako je napr. cystická fibróza, ktorá postihuje 6 až 8 % populácie. Denne pritom pribúdajú ďalšie, novopopísané diagnózy. Podporou pre slovenských pacientov sú rozličné asociácie a organizácie, ktoré sa venujú niektorým diagnózam, ako aj združenia, akým je to naše. Všetci sa snažíme poskytovať pacientom so zriedkavými chorobami potrebné poradenstvo, upozorňujeme zodpovedných, aby pri svojich rozhodnutiach nezabúdali na skupinu pacientov a ich rodiny, do ktorých životov zasiahla zriedkavá choroba. Hoci sú „zriedkaví“, predstavujú až 5 % populácie.

Foto: NN

Rodiny, kde jeden z členov trpí vážnym alebo zriedkavým ochorením, sú v ťažkej situácii. Často sú odkázané na vzájomnú starostlivosť, žijú v spoločenskej izolácii a v strachu o blízkeho. Psychologická situácia je však len jedna strana mince. Na zložitosti pridávajú aj nepriaznivé finančné okolnosti. Pokiaľ sa v domácnosti nachádza choré dieťa, minimálne jeden z rodičov prichádza o mesačný príjem, aby mohol svoj čas venovať starostlivosti o dieťa. Ak je pacientom jeden z rodičov a druhý ho opatruje, rodina väčšinou prežíva iba zo sociálnych dávok. Na komplikovanú finančnú situáciu rodín poukazuje aj prieskum aliancie EURORDIS, ktorá v 74 krajinách zastupuje 1 000 organizácií pacientov so zriedkavými chorobami. EURORDIS skúmal, ako pacienti a ich rodiny zvládajú starostlivosť a prežívanie v každodennom živote. Až 70 % ľudí muselo ukončiť alebo výrazne zredukovať profesionálnu kariéru potom, ako im alebo ich príbuzným diagnostikovali zriedkavú chorobu.

Málokto porozumie pacientovi so zriedkavou chorobou, kým sám nezažil tento druh trápenia. Spoločnosť NN Slovensko však pomáha ľuďom starať sa o to, na čom im skutočne záleží. Prostredníctvom svojich produktov (životné poistenie a dôchodkové sporenie) hľadá individuálne finančné riešenia šité na mieru každého klienta podľa jeho aktuálnej životnej situácie. NN pomáha aj ľuďom so závažnou diagnózou a ku všetkým pristupuje rovnako bez ohľadu na to, v akej etape života sa nachádzajú a s akým hendikepom či chorobou prichádzajú.

NN Životná poisťovňa ponúka v rámci produktov životného poistenia aj také doplnkové poistenia, ktoré vychádzajú v ústrety aj osobám so závažným ochorením. V rámci Rizikového životného poistenia NN Partner má aj klient, ktorému diagnostikovali kritickú, či zriedkavú chorobu možnosť vyskladať si životné poistenie, ktoré:

  • pokryje stratu jeho príjmu v prípade úrazu (doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu),
  • pokryje stratu jeho príjmu v prípade trvalých následkov z dôvodu úrazu alebo hospitalizácie (doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu; doplnkové poistenie hospitalizácie),
  • pokryje aspoň časť nákladov pozostalým, ak dôjde k jeho úmrtiu, a to nielen z dôvodu úrazu (doplnkové poistenie úmrtia, doplnkové poistenie úmrtia následkom úrazu). Tu pripomíname, že poisťovňa nevyplatí peniaze pozostalým, ak dôjde k úmrtiu v súvislosti s ochorením, ktoré už mal poistený pred vstupom do poistenia a neprešla ešte tzv. čakacia doba (t. j. 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy). Táto lehota platí, ak bolo poistenie uzatvorené bez skúmania zdravotného stavu a bez dokladovania zdravotnej dokumentácie.

Žiadna situácia teda nie je prekážkou v uzatvorení poistenia, ani závažná diagnóza. NN pomáha všetkým bez rozdielu a každý si uzatvorí zmluvu o životnom poistení na základe dôvery.

Je to jednoduché. NN poradca si klienta vypočuje, spozná jeho potreby a životnú situáciu, v ktorej sa nachádza. Nasleduje detailná analýza potrieb klienta, zhodnotenie situácie a NN poradca pomôže klientovi uzatvoriť životné poistenie ušité na mieru jeho aktuálnej situácii.

Prečo myslieť na poistenie vopred?

Samozrejme, ideálne je myslieť na poistenie skôr, než nás prepadne nepríjemná diagnóza. „Mnoho ľudí si nepripúšťa možnosť, že raz môže prísť iné, než bežné ochorenie. Racionálne by sme však mali myslieť na to, že v živote môžu nastať aj neočakávané momenty. Životné poistenie sa ľuďom môže zdať nepotrebné až do chvíle, keď sa ocitnú v hraničnej situácii a kvôli závažnej diagnóze prídu o príjem. Vtedy objavíme dôležitosť životného poistenia, na základe ktorého máme nárok na poistné plnenie. Peňažné prostriedky z poistky totiž nahrádzajú časť ušlého príjmu z dôvodu úrazu, hospitalizácie či dlhodobej starostlivosti o choré dieťa či iného príbuzného,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, tlačová hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Výhodou životného poistenia od NN je možnosť vybrať si zo širokej palety doplnkových poistení, napríklad Doplnkové poistenie kritických chorôb. To kryje takmer 70 rôznych diagnóz vrátane zriedkavých ochorení. Ako príklad môžeme uviesť roztrúsenú sklerózu, systémový lupus Erytematodes s postihnutím obličiek, Crohnovu chorobu, pľúcnu fibrózu, Kawasakiho chorobu, Parkinsonovu choroba a iné. Na zozname krytých diagnóz sú tiež najčastejšie sa vyskytujúce choroby, ako rakovina, infarkt myokardu, mŕtvica alebo operácia aorty a niektoré exotické ochorenia (malária, horúčka Dengue či žltá zimnica).

Pri nastavovaní životného poistenia je dobré myslieť i na to, že zriedkavé ochorenie, v závislosti od jeho závažnosti, môže prejsť až do štádia neschopnosti vykonávať dlhodobo prácu, prípadne môže viesť k invalidnému dôchodku. Vhodné je teda i Doplnkové poistenie invalidity, ktoré patrí do skupiny poistení kryjúcich dlhodobý výpadok príjmu.

Bohužiaľ, zriedkavým ochorením trpí až 50 % detí, a preto netreba zabúdať ani na ich poistenie. Odporúčame predovšetkým Doplnkové poistenie kritických chorôb pre deti, ktoré zahŕňa 55 najčastejších diagnóz (napr. rakovina, transplantácia orgánov, cukrovka, encefalitída, žltačka, cystická fibróza, celiakia a mnoho ďalších detských ochorení). Rodič môže k svojmu hlavnému životnému poisteniu pripoistiť až 7 osôb.

Foto: NN

Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí

Rovnako dôležité je dôchodkové sporenie, ktoré môže výrazne spríjemniť starnutie. Má pritom viacero výhod. Jednou z nich je, že nasporené finančné prostriedky sú dediteľné alebo určené oprávneným osobám. V prípade, že sporiteľ nedosiahne dôchodkový vek z rôznych dôvodov, na jeho úspory majú nárok tí, ktorých si sám určí v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) alebo v účastníckej zmluve (III. pilier). Ide o tzv. oprávnené osoby. Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek, komu chcete odkázať nasporené financie. Deti či ďalší príbuzní sa tak neocitnú nevyhnutne vo finančnej tiesni. Ak si sporiteľ neurčí oprávnené osoby na zmluve, nasporené prostriedky sú predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

NN Slovensko teda ponúka aj starobné dôchodkové sporenie (II. pilier/SDS) a doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier/DDS), ktorých cieľom je zabezpečiť si doplnkový príjem v starobe a nespoliehať sa len na štátom vyplácané dôchodky.

  • Ak ste zamestnaný a zapojíte sa do sporenia v II. pilieri, Sociálna poisťovňa presunie časť vašich odvodov na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú si sama vyberiete. Navyše, na zmluve o SDS si môžete určiť oprávnené osoby, ktorým NN vyplatí v prípade vašej smrti úspory z II. piliera. Ak si oprávnené osoby neurčíte, úspory budú predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka.
  • Ak si uzatvoríte III. pilier, prispievate si na osobný účet DDS sama z vlastných zdrojov alebo vám môže prispievať váš zamestnávateľ. Úspory sa navyše zhodnocujú vo vami zvolených doplnkových dôchodkových fondoch. Vami zaplatené príspevky si môžete odpočítať od základu dane do výšky 180 € ročne a ušetriť na dani 34,20 € ročne. Rovnako platí, že v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si účastník či poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve.

Ilustračné fotografie: NN

 

PR ČLÁNOK